Przesyłka za darmo

Zrób zakupy za minimum 2000 zł,

a przesyłka będzie GRATIS.

Regulamin

REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem: www.sklep.arkop.pl

§ 1 Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. Nr 1422 t.j.). Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego Arkop w celu zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Sprzedający - Przedsiębiorstwo Arkop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bukownie, ul. Kolejowa 34a, 32-332 Bukowno, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000114231, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 200 000 zł w pełni wpłaconym, NIP:637-010-25-46. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:
 • pod numerem telefonu: (32) 649-44-51
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@arkop.pl

Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia (w tym również Konsument). Produkty - towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową. Towar - rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną). Sklep Internetowy firmy Arkop (dalej: Sklep lub Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresami www.sklep.arkop.pl  za pośrednictwem którego Klient może kupić produkt. Strona – Sprzedający i Klient. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.sklep.arkop.pl   Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Potwierdzenie Zamówienia - oświadczenie woli Sprzedającego określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów oraz cenę, stanowiące akceptację Zamówienia Klienta i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Rozpoczęcie Realizacji Zamówienia - moment wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w mail’u informującym o otrzymaniu płatności przez Sprzedającego w przypadku płatności przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, bądź moment dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem". Adres elektroniczny: oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej – zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. Nr 1422 t.j.). Konsument - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 k.c.. Ustawa o prawach konsumenta - z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.). Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U.2014.121t.j.)

 

§ 2 Zasady ogólne

 

 1. Korzystanie z Sklepu Internetowego odbywa się na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu, tj.:  www.sklep.arkop.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego Potwierdzenie Zamówienia do końca realizacji Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.
 6. Sklep dostępny jest dla Klientów w polskiej wersji językowej.

 

§ 3 Zasady korzystania – wymagania techniczne, rejestracja użytkowników

 

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 2. Aby w pełni korzystać ze Sklepu Internetowego obligatoryjne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
 • jedna z następujących przeglądarek internetowych w najnowszej aktualnej wersji: MS IE, Firefox, Safari, Opera;
 • minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli;
 • włączone mechanizmy obsługi JavaScript oraz Cookies;
 • w przypadku Urządzeń Mobilnych odpowiedniki powyższych przeglądarek na Urządzenia Mobilne.

W ramach Sklepu Klienci mogą tworzyć konta osobiste, dokonując rejestracji zgodnie postanowieniami poniżej. Rejestracji można dokonać za pomocą przeglądarki internetowej poprzez sieć Internet. Rejestracja następuje po wpisaniu nazwy Klienta, danych teleadresowych, adresu elektronicznego (adresu „e-mail”), „hasła”, „powtórzeniu hasła” oraz po zaakceptowaniu Regulaminu. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych Użytkowników transmisja danych wymagająca podania danych osobowych lub haseł dostępu do kont jest szyfrowana z użyciem protokołu SSL. Po zarejestrowaniu się w sposób opisany powyżej Klienci mogą logować się do swojego konta w ramach Sklepu poprzez podanie adresu elektronicznego podanego przy rejestracji oraz wybranego hasła. Klientów obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych, o których mowa w art. 8 ust. 3 pkt. 2) lit.b) ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. Nr 1422 t.j.).

 

§ 4 Składanie zamówień – procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

 

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.arkop.pl 32, dokonać wyboru Produktu oraz wielkości opakowania, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 • przedmiotu Zamówienia,
 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów, (jeśli występują),
 • wybranej metody płatności,
 • wybranego sposobu dostawy.

W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży (oferta), zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia Klient powinien otrzymać generowany automatycznie mail Potwierdzenie Złożenia Zamówienia, informujący Klienta, że złożone przez Klienta Zamówienie dotarło do Sprzedającego. W razie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego do realizacji, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Potwierdzenie Zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia (przyjęcie oferty). W razie niemożliwości przyjęcia Zamówienia do realizacji, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową - w takim przypadku wszelkie kwoty zapłacone przez Klienta podlegają zwrotowi w pełnej wysokości. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. Zamówienia są przyjmowane są również telefonicznie lub drogą mailową. Po złożeniu Zamówienia drogę telefoniczną lub drogą mailową, i w razie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego do realizacji, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Potwierdzenie Zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. W razie niemożliwości przyjęcia Zamówienia do realizacji, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową - w takim przypadku wszelkie kwoty zapłacone przez Klienta podlegają zwrotowi w pełnej wysokości. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r..

 

§ 5 Koszty i termin wysyłki

 

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia albo podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.
 3. Czas dostawy wynosi maksymalnie 10 dni od momentu Rozpoczęcia Realizacji Zamówienia.
 4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki), o których jest informowany i którą akceptuje podczas składania Zamówienia, stosownie do wybranego sposobu dostawy i płatności. Koszty wysyłki określone są również w Warunkach dostawy. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Warunki dostawy".

 

§ 6 Płatności

 

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki), o których jest informowany i które akceptuje podczas składania Zamówienia, stosownie do wybranego sposobu dostawy i płatności.
 2. Płatność za zamówiony Produkt może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze Towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych dostępnego w Sklepie Internetowym lub przelewem na konto bankowe Sklepu Internetowego.
 3. Na każdy sprzedany Produkt Sprzedający wystawia paragon (dla Klienta będącego Konsumentem) lub imienny dowód zakupu – fakturę (dla Klienta niebędącego Konsumentem lub na życzenie Klienta będącego Konsumentem). Klient dokonując zakupu oświadcza, czy dokonuje zakupu, jako Konsument („osoba prywatna”) czy też nie wybierając odpowiednią opcję.
 4. W przypadku niektórych Towarów Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie Sklepu Internetowego.

 

§ 7 Odbiór Towaru

 

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy.

 

§ 8 Odstąpienie przez Klienta będącego Konsumentem od Umowy Sprzedaży

 

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta będącego Konsumentem weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient będący Konsumentem musi poinformować Sprzedającego, tj:.Przedsiębiorstwo Arkop sp. z o.o. z siedzibą w Bukownie, 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 34 a, tel.(32) 649-44-51 fax.(32) 649-44-50, adres email sklep@arkop.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Klient będący Konsumentem skorzysta z możliwości wysłania oświadczenia drogą elektroniczną, prześlemy Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną).
 4. Aby odstąpić od Umowy Sprzedaży Klient będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Sprzedaży Sprzedający zwraca Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy Sprzedaży.
 7. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta będącego Konsumentem użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Towar należy odesłać lub przekazać Sprzedającemu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od niniejszej Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
 9. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku zwrotu tlenku cynku Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości: 120 PLN * ilość palet.
 10. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży na rzecz Konsumenta - osoby fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

§ 9 Procedura reklamacji

 

 1. W przypadku niezgodności z Umową Sprzedaży Produktu zamówionego przez Klienta będącego Konsumenta, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 556 i nast. KC), przy czym:
 • Klient będący Konsumentem powinien odesłać Sprzedającemu (na koszt Sprzedającego) reklamowany Produkt wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwaniami dotyczącymi sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego, jak również dokumentem potwierdzającym dokonanie sprzedaży (faktura lub paragon);
 • jeżeli Sprzedający, który otrzymał od Klienta będącego Konsumentem żądanie określone w lit. a. powyżej, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

2. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego. Zasady dokonywania reklamacji przez Klienta prowadzącego działalność gospodarczą umieszczone są w ogólnych warunkach sprzedaży Arkop, zamieszczonych na stronie: ogólne warunki sprzedaży.

 

§ 10 Procedura reklamacji w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na : Przedsiębiorstwo Arkop Sp. z o.o; ul. Kolejowa 34a; 32-332 Bukowno, mailowo pod adres: sklep@arkop.pl lub przez formularz kontaktowy
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w zakresie świadczeń usług drogą elektroniczną w terminie do 14 dni.

 

§ 11 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający. Dane osobowe przetwarzane są na warunkach określonych w przepisach obowiązującego prawa jak również w dostępnej na stronie Konkursu Informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych.
 2. Sprzedający gromadzi i przetwarza dane osobowe Klientów w postaci:
 • imienia i nazwiska/nazwy;
 • adresu zamieszkania/siedziby;
 • numeru NIP;
 • adresów elektronicznych (adresów e-mail oraz adresów IP komputerów);

w celu umożliwienia korzystania ze Sklepu Internetowego, zawarcia i wykonania umów sprzedaży oraz w celu wystawienia faktury lub rachunku. Pliki cookies gromadzone są przez Sprzedającego w celu usprawnienia działania spersonalizowanych funkcjonalności. Aplikacje działające w ramach Sklepu zbierają w sposób automatyczny tzw. logi systemowe (m.in. datę i czas wizyty, adres IP), wykorzystywane dla celów administracji serwerami Sklepu, a także do prowadzenia statystyk.

 1. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych, prawo do ich poprawiania oraz żądania zaniechania ich przetwarzania. Prawo wglądu do swoich danych Klienci mogą realizować przeglądając swoje konto.
 2. Klienci poprzez akceptację niniejszego Regulaminu wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Sprzedającego dla celów wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie, w jakim jest to konieczne dla korzystania ze Sklepu Internetowego, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz wystawienia faktury lub rachunku.
 3. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych Klientów transmisja danych podczas wprowadzania danych osobowych i haseł jest szyfrowana z użyciem protokołu SSL.
 4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym Sprzedający jest upoważniony przez Klienta do przekazywania tych danych podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Produktów do Klienta, a w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem systemu płatności internetowych (np. DotPay) Sprzedający jest upoważniony przez Klienta do przekazywania tych danych do podmiotu obsługującego takie płatności (np. DotPay).

 

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, w stosunku do Klientów będących Konsumentami zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu Cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami, prowadzącymi działalność gospodarczą, zastosowanie mają przepisy ogólnych warunkach sprzedaży Arkop, zamieszczonych na stronie: http://www.arkop.pl/ogolne_warunki_sprzedazy-general_sale_conditions.pdf, jak również przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
 4. Data opublikowania Regulaminu: 1 czerwca 2021 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl